Nápověda - Podrobný popis systému firemního školení

Podpis smlouvy

Nejdříve se s firmou, která má zájem o firemní školení, podepíše obchodní smlouva, v které si firma zvolí manažera školení, který bude školení ze strany firmy řídit (vybírat a rušit pro zvolené zaměstnance či zákazníky školení, dohlížet nad průběhem školení atd.).

Objednávání školení

Po podepsání smlouvy si manažer školení může objednávat školení pro zaměstnance na webových stránkách Electronic Learning Center - Mailem.cz (www.Mailem.cz). Při objednávání se zadávají pouze e-mailové adresy zaměstnanců a zvolí se kurzy, v kterých mají být zaměstnanci školeni. Díky webovým stránkám má firma v kterýkoliv okamžik přehled o učiněných objednávkách (může je kdykoliv velmi snadným způsobem změnit), o stavu a průběhu plateb a o studijních výsledcích zaměstnanců. Každý měsíc je odpovědné osobě zasílána zpráva o provedených školeních.

Školení zaměstnanců

Na základě objednávky učiněné odpovědnou osobou jsou e-mailem osloveni lidé, kteří mají být vyškoleni (zaměstnanci). V zaslaném e-mailu provedou doregistraci své osoby a následně obdrží další e-mail "Potvrzení registrace", v kterém se ověřuje, zda nebudou mít žádné technické problémy se zasílanými lekcemi. Pokud je vše v pořádku, začnou se jim zasílat objednaná školení.

Vlastní školení

Každý kurz je složen z několika lekcí. Objednané kurzy budou školeným zasílány e-mailem po jedné lekci. V zasílaných lekcích se nalézá soubor se školícím textem a soubor *htm obsahující testovací otázky. Po prostudování školícího textu školený otevře soubor s testovacími otázkami. Zde označí správné odpovědi, které odešle. Obratem dostane vyhodnocení úspěšnosti svých odpovědí. Podmínkou pro zaslání další lekce kurzu je úspěšné složení testu lekce předchozí. V případě, že školený byl úspěšný (vyhodnocení úspěšnosti zaslané lekce bylo 60 % a více), dostane e-mailem další objednanou lekci. V případě neúspěchu (méně než 60 %) je nutné odpovědi na otázky vyplnit a odeslat znovu. Školený si sám určuje rychlost a průběh studia. Pokud dlouho neodpovídá na test zaslané lekce, je mailem vyzván, aby tak učinil. Ztratí-li zaslaný učební text, může si jej nechat znovu zaslat.

Certifikát

Po úspěšném absolvování celého kurzu obdrží školený na adresu firmy certifikát (v papírové podobě).

I u nás je potřeba zaplatit

K poslednímu dni měsíce, je vystavována faktura na všechny v daném měsíci zaslané lekce. Splatnost faktury je 14 dní. Není-li faktura zaplacena včas, je firmě účtován úrok 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení a je pozastaveno další zasílání objednaných lekcí.